ZWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie zawiadamia, że na podstawie § 22 Statutu Banku  w dniu  26 kwietnia 2018r. o godzinie 1100  (termin I) lub 12 00 (termin II)*  zwołuje Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Przedstawicieli, które odbędzie się w lokalu Banku Spółdzielczego w Łukowie przy ul. Chopina 5             

 

 

 

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad i poddanie pod głosowanie

4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łukowie i podjęcie stosownej Uchwały Nr 01/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łukowie

5. Wybór Komisji:

     5.1. Komisji Mandatowej

     5.2. Komisji Wyborczej

     5.3. Komisji Skrutacyjnej

     5.4. Komisji Uchwał i Wniosków

     5.5. Komisji ds. odpowiedniości i niezależności

     5.6. informacja o ukonstytuowaniu się ww. Komisj

6. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowej w celu stwierdzenia prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania Uchwał

7. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 marca 2017r.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie:

8.1. sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017r., w tym

     - wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

8.2. przedłożonych wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2018roku

8.3. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz ze Sprawozdaniem Kluczowego Rewidenta

8.4. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. zawierające:

     - Informację o wynikach oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017, sprawozdania finansowego Banku za rok 2017, Wniosku Zarządu do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2017, informację dotyczącą powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Banku oraz przyjęcia procedur wymaganych w związku z pełnieniem funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą uwzględniających Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

     - Informację o wynikach oceny za 2017 rok odpowiedniości i kwalifikacji członków Zarządu Banku oraz oceny kolegialnej Zarządu

     - Informację o stosowaniu w Banku w 2017roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

     - Informację o stosowaniu w Banku w 2017roku Polityki wynagradzania

8.5. sprawozdania Zespołu Kwalifikacyjnego dotyczącego odpowiedniości i niezależności z wyników następczej oceny odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej, jak również kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2017rok

8.6. wniosku w sprawie przyjęcia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łukowie w 2018 r.

8.7. wniosku dotyczącego projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017rok

8.8. wniosku w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Łukowie

Może zaciągnąć we własnym imieniu

9. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowym

10. Wniosek Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Banku

11. Przyjęcie Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej Uchwały Nr 02/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie

12. Zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków Rad Nadzorczych Banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, oraz wymogami nałożonymi przez Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadach Ładu Korporacyjnego
Omówienie formalnych wymogów, jakie muszą spełniać kandydaci na członków Rady Nadzorczej

13. Podjęcie Uchwały Nr 03/2018 w sprawie zatwierdzenie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości i niezależności członków Rady NadzorczejBanku Spółdzielczego w Łukowie” kandydatów, a także oceny Rady Nadzorczej oraz jej członków w trakcie kadencji w Banku Spółdzielczym w Łukowie

14. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie

     - Zgłaszanie kandydatów

     - Przedstawienie posiadanych kwalifikacji zgłoszonego kandydata do Rady Nadzorczej Banku, w szczególności posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu powierzonej funkcji oraz reputacji i niezależności

     - Ocena odpowiedniości i niezależności przez Komisję ds. odpowiedniości i niezależności

     - Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i niezależności z wyników uprzedniej oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmująca lata 2018 - 2022

     - Podjęcie Uchwały Nr 04/2018 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i niezależności z wyników oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

     - Sporządzenie listy kandydatów

     - Głosowanie

     - Ogłoszenie wyników

     -Podjęcie Uchwała Nr 05/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

Uchwała Nr 06/2018 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łukowie za 2017 rok

Uchwała Nr 07/2018 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok obrotowy 2017

Uchwała Nr 08/2018 – udzielenia absolutorium Prezes Zarządu – Pani Zofii Przeździak z wykonania obowiązków w 2017 roku,

Uchwała Nr 09/2018 – udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu - Pani Jolancie Rycak z wykonania obowiązków w 2017 roku,

Uchwała Nr 10/2018 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Agnieszce Cegłowskiej z wykonania obowiązków w 2017roku,

Uchwała Nr 11/2018 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie za 2017 rok

Uchwała Nr 12/2018 – podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Łukowie za 2017 rok

Uchwała Nr 13/2018 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Łukowie może zaciągnąć we własnym imieniu

Uchwała Nr 14/2018 – uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łukowie na 2018 rok

Uchwała Nr 15/2018 – dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Łukowie za 2017rok

Uchwała Nr 16/2018 – dokonania oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego

Uchwała Nr 17/2018 – przyjęcia informacji Zespołu Kwalifikacyjnego dotyczącej oceny następczej odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej i kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 18/2018 – udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku

Uchwała Nr 19/2018 – zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie”

Uchwała Nr 20/2018 – przystąpienia Banku Spółdzielczego w Łukowie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Uchwała Nr 21/2018 – wyboru Delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka.

Uchwała Nr 22/2018 – przyznanie nagrody pieniężnej dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie

16. Sprawy różne, wolne wnioski

17. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

18. Zakończenie obrad

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łukowie wyłożone są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczegow Łukowie odpowiednio do proponowanego porządku obrad następujące dokumenty:

· Roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2017 r. wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym,

· Sprawozdaniem z badania rocznego Sprawozdania Finansowego przez Kluczowego Rewidenta

· Projekty uchwał, jakie mogą być przyjęte na Zebraniu Przedstawicieli

· Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli

 

*w razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień §24 ust 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Łukowie Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w Zawiadomieniu o godzinie 1200 , które będzie obradować i podejmować ważne Uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie

 

BS w Łukowie oświadcza, że materiały publikowane na stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

INTERNET BANKING
logowanie

Internet Banking

bankowosc

 

Zaloguj się do swojego rachunku:

 

Internet Banking - logowanie

 

Internet Banking - informacje

 

Visa payWave

paywave

IB Mobilny

Internet Banking Mobilny

Autolokata

baner www autopromocja

„Drogi Użytkowniku. Nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z Internet Bankingu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce Polityka Cookies.

Akceptuję używanie plików Coockies