Kredyt Świąteczny (2022)

swiateczny2022

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu „świątecznego z upominkiem” na dzień 2022-11-30 wynosi 7,563064 %. 

Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 10.000 zł, umowę zawartą w dniu 2023-01-01 na okres 12 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości  4,99 % w stosunku rocznym, 12 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 876,65 zł, płatnych każdego trzydziestego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu w wysokości 338,05 zł składają się: odsetki w wysokości 268,05 zł,  opłata przygotowawcza 100 zł oraz koszty (sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 20 zł.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10 385,14 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą    

    w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą 

    dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są   

    zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 

    365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty 

     uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione 

     przez cały czas obowiązywania Umowy.