Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2022r.

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w 2022r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie zawiadamia Członków Banku, mieszkańców:

 

 • Miasta, Gminy Łuków i innych miejscowości (spoza Miasta i Gminy Łuków, Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, Miasta/Gminy Kock i Gminy Jeziorzany, Gminy Stanin)                  
 • Miasta, Gminy Kock i Jeziorzany
 • Miasta, Gminy Stoczek Łukowski
 • Gminy Stanin

 

że w dniach od 21 do 24 lutego 2022r. odbędą się Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
 4. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania;
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 r.;
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.;
 7. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2022rok
 8. Informacja Zarządu o realizacji wniosków i uchwał z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;
 9. Informacja Zarządu w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;
 10. Wybór Komisji:
 • Uchwał i Wniosków
 • Skrutacyjnej
 • Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Łukowie

z propozycją kandydatów Grupy do Rady Nadzorczej Banku

 1. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i  Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 1. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku w 2021 r. oraz ocena jednostek organizacyjnych Banku działających w 2021 r. na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej.
 2. Zgłoszenie wniosków i postulatów
 3. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawy różne
 6. Zamknięcie obrad.


                                                           Zarząd
                                                          Banku Spółdzielczego w Łukowie

Do pobrania: harmonogram Zebrań Grup Członkowskich 2022r.