Polityka oceny odpowiedniości

Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Łukowie opracowana została z uwzględnieniem:

  • Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego
    i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r.);
  • Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  • Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach i wykładni jej postanowień należy dokonywać z uwzględnieniem powyższych regulacji.

Polityka określa kryteria oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Spółdzielczym w Łukowie ., a także Kandydatów do pełnienia tych funkcji, przebieg procesu oceny odpowiedniości, a także Środki Naprawcze.

 

Polityka oceny odpowiedniości

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 10 czerwca 2021

Uchwała Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie z dnia 2 czerwca 2021

Załącznik nr 1 Formularz ocena pierwotna

Załącznik nr 2 Formularz ocena wtórna

Załącznik nr 3 Ocena Kolegialna Zarząd

Załącznik nr 4 Ocena Kolegialna Rada Nadzorcza

Załącznik nr 5 Ocena Kolegialna Rada Nadzorcza Komitet Audytu