Kalendarium historyczne

110 lat działalności Banku to historia łącząca tradycję z nowoczesnością.

Rok 1910 - czerwiec, powstaje Łukowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu liczące 52 członków, którego głównym celem było dostarczanie członkom towarzystwa możliwie szerokiego i taniego kredytu. Pierwszym Prezesem Zarządu został Kazimierz Podoski, Pierwszym Prezesem Rady Nadzorczej został Edward Pogonowski, wydzierżawiono lokal i powołano płatnego buchaltera, a członkowie Rady i Zarządu zobowiązali się w pierwszym roku działania pełnić swoje obowiązki bezpłatnie.

Rok 1912 – wypłata pierwszych dywidend w wysokości 3%.

Rok 1914 – wybuch I Wojny Światowej co spowodowało ogólny zastój gospodarczy, spadek wartości pieniądza i ograniczenie działalności Łukowskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu do minimum, mimo to: rok 1915 zamknięto zyskiem w wysokości 112 rubli i 70 kopiejek, zatwierdzony budżet na rok 1916 wyniósł 2 160 rubli, rok 1917 zamknięto zyskiem 283 rubli 17 kopiejek i rok 1918  zyskiem 2 343 marki i 59 fenigów.

Rok 1921 – był dla działalności rokiem przełomowym, działające w Łukowie Łukowskie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe i Łukowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu postanowiono połączyć się w jedną instytucję pod nazwą Spółdzielnia Kredytowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie opierając działalność na zasadach Kasy Stefczyka.

Rok 1922 – pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Kredytowej z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie w lokalu własnym. Przewodniczący Rady Nadzorczej Konstanty Wiórkowski,  a Zarządu – Michał Lewoncewicz.

Rok 1923 – drugie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Kredytowej z ograniczoną odpowiedzialnością w Łukowie i zobowiązanie Zarządu do zaciągnięcia  kredytu w wysokości m 1 mld marek polskich.

Rok 1925 –  Gazeta Łukowska podaje informację,  że oszczędności swoje najlepiej i na najlepszych warunkach umieścisz w Spółdzielni Kredytowej w Łukowie, dodając „Oszczędzając na czarną godzinę wzbogacasz siebie, swój kraj i bogactwo narodowe”.

Rok 1929 – Kongres Unii Związków Spółdzielczych w Polsce. Wyróżnienie dla Łukowa.

Rok 1932 – Zarząd Spółdzielni w związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym obniża wydatki administracyjne, w tym wynagrodzenie Pracowników o 25%.

Rok 1936 – Zarząd cofnął obniżkę wynagrodzenia zmniejszając wydatki rzeczowe.

Lata 1939 – 1944 druga wojna światowa, mimo szeregu niedogodności, w tym działań wojennych i utrudnień polityczno - gospodarczych Spółdzielnia nie zrezygnowała ze swojej działalności.

Rok 1939 – wypłata trzymiesięcznego wynagrodzenia dla Pracowników jako zasiłek ewakuacyjny.

Rok 1940 – posiedzenie Zarządu i przyjęcie przez Radę Nadzorczą budżetu w wysokości 40 747 zł.

Rok 1941 – Walne Zgromadzenie przy udziale 31 członków.

Rok 1946 – pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Przyjęto nowy Statut oraz zmieniono nazwę na „Bank Ludowy Spółdzielnia z o.o. w Łukowie”. Wybór pierwszej w Polsce Ludowej Rady Nadzorczej Banku. Bank Ludowy w Łukowie obejmował działalnością miasto Łuków oraz Gminy: Celiny, Dąbie, Gołąbki, Łuków, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz i Ulan.

Rok 1948 – wydzierżawienie pomieszczenia dla działalności Banku, remont i modernizacja lokalu Banku, zakup sprzętu biurowego, urządzenie skarbca.

Rok 1950 – wchodzi w życie Dekret o reformie bankowej na mocy którego działające dotychczas Spółdzielnie pod różnymi nazwami (Banki Ludowe, Kasy Stefczyka i inne) przekształcone miały być w Gminne Kasy Spółdzielcze (GKS). Statut organizacji bankowej i sieci placówek ustalił Minister Skarbu, w związku z tym Zebranie Delegatów Banku Ludowego Spółdzielni z o.o. w Łukowie, podjęło Uchwałę o utworzeniu Gminnej Kasy Spółdzielczej w Łukowie i włączeniu  Kas Stefczyka  z Ulana i Domaszewnicy do nowej organizacji. Przyjęło nowy Statut oraz wprowadzono szereg zmian, zobowiązując Zarząd do zaciągnięcia kredytu w Banku Rolnym do kwoty 100 mln złotych.

Rok 1957 –  Sejm uchwalił  nowelizację Dekretu o reformie bankowej i na Krajowym Zjeździe Delegatów w Warszawie powołano Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych, który z dniem 1 stycznia 1958r. rozpoczął działalność ustalając główne kierunki rozwoju  i działalności SOP oraz ich samorządny charakter w państwie socjalistycznym.

Rok 1958 – Gminna Kasa Spółdzielcza w Łukowie uchwala nowy Statut i zmienia nazwę na Bank Spółdzielczy w Łukowie. Rada Nadzorcza na Główną Księgową wybrała Panią Stefanię Grafik, funkcję tą Pani Stefania pełniła do chwili odejścia na emeryturę, tj. do września 1994r., Na stanowisko kierownika zatwierdzono Kazimierza Głowniaka, który funkcję tą pełnił do odejścia na emeryturę, tj. do grudnia 1976 roku.

Rok 1961 – zatwierdzono i przystąpiono do budowy budynku nowej siedziby Banku.

Rok 1962 – oddano do użytku nowy budynek Banku przy ulicy Chopina. Następuje rozwój i rośnie stabilność działalności Banku.

Rok 1973 – przyjęto do pracy na stanowisko zastępcy Kierownika Banku  Spółdzielczego w Łukowie Pana Stanisława Rychlika.

Rok 1976 – Pan Stanisław Rychlik powołany na stanowisko Dyrektora Banku Spółdzielczego  w Łukowie.

Rok 1985 – uroczyste obchody 75 lecia działalności Banku.

Rok 1986Bank Spółdzielczy w Łukowie zajął I miejsce w konkursie na najlepszą kronikę Banku.

Rok 1991 – lipiec, zakup pierwszych komputerów.

Lata dziewięćdziesiąte –  to trudny okres dla spółdzielczości, wiele Banków Spółdzielczych upada. Bank Spółdzielczy w Łukowie pomimo trudności przetrwał ten trudny okres wpływając pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki, w tym starał się inwestować w polepszenie standardów obsługi Klienta poprzez remont placówki Banku. 

Rok 1994 – Ustawą o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ, określono trójszczeblową strukturę Spółdzielczości Bankowej.

Rok 1995 – decyzją Prezesa NBP został utworzony Lubelski Bank Regionalny SA  w Lublinie zrzeszający 208 Banków Spółdzielczych z sześciu województw m.in. z lubelskiego. W październiku tego roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Banku, na którym na Wiceprezesa Rady wybrano Jerzego Zaleskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowie. Zawarto umowę o zrzeszenia z Lubelskim Bankiem  Regionalnym SA. a w skład grupy założycielskiej Lubelskiego Banku Regionalnego wszedł Pan Stanisław Rychlik – Prezes Zarządu  Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Rok 1996 –  utworzono Tymczasową Radę Zrzeszenia w skład której  weszli Pan Stanisław Rychlik, ówczesny Prezes Banku Spółdzielczego w Łukowie oraz Pan Bogdan Kazimierski, ówczesny Prezes Banku Spółdzielczego w Staninie.

Rok 1999 – Pan Jerzy Zaleski został ponownie wybrany do Rady Nadzorczej Lubelskiegi Banku Regionalnego SA, obejmując funkcję Sekretarza Rady pełnił ją do marca 2002 r. do utworzenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Rok 2001 – połączenie Banku Spółdzielczego w Łukowie i Banku Spółdzielczego w Staninie

Rok 2002 – podpisanie umowy Zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.                   

Rok 2003 – uruchomienie pierwszego bankomatu w Banku Spółdzielczym w Łukowie, odejście na emeryturę Prezesa Pana Stanisława Rychlika oraz powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie Pana Bogdana Kazimierskiego.

Rok 2010 –  obchody stulecia działalności Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Rok 2011 – odejście na emeryturę Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie Pana Bogdana Kazimierskiego, powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie Pani Zofi Przeździak.

Rok 2012 – podjęcie decyzji o przebudowie  i rozbudowie budynku siedziby Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Rok 2013 – odbiór nowoczesnego budynku siedziby Banku Spółdzielczego w Łukowie.

Rok 2015 – przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS SA.

Rok 2019 – otwarcie nowej siedziby placówki Banku Spółdzielczego w Łukowie, oddziału Banku w Stoczku Łukowskim.

Rok 2020 – 110 lecie Banku, poświęcenie Sztandaru i Tablicy upamiętniającej rozpoczęcie działalności Banku Spółdzielczego w Łukowie.