Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

Jeśli nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

 • telefonicznie,
 • elektronicznie – napisz na adres
 • pisemnie – wysyłając list na adres: Bank Spółdzielczy w Łukowie, ul. Chopina 5, 21-400 Łuków,
 • osobiście – w najbliższej placówce Banku.

Aby przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji pamiętaj, aby kierowane przez Ciebie zgłoszenie zawierało niezbędne dane umożliwiające identyfikację rachunku lub operacji, której reklamacja dotyczy.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji przez pełnomocnika na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Łukowie rozpatrywane są ze szczególną starannością. Dążymy do tego, aby jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Reklamację rozpatrujemy i udzielamy na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie:

 • do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej,
 • do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

 • 35 dni roboczych dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard,
 • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji Bank poinformuje Cię o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są przez Bank Spółdzielczy w Łukowie nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo - pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Dodatkowo w procesie odwoławczym masz prawo:

 • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta),
 • zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl),
 • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną),
 • wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.