Mechanizm Podzielnej Płatności (Split Payment VAT)

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Łukowie:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Łukowie,
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
 • prowadzony w walucie PLN,
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi, wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem Spółdzielczym w Łukowie,
 • informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

           - numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

           - numeru NIP kontrahenta,

           - kwoty brutto faktury,

           - kwoty VAT.

 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
 • Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT: 

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym Banku,
 • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie mechanizmu podzielnej płatności.

Do pobrania:

pdfRekomendacja na temat sposobu wypełniana polecenia przelewu