Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁUKOWIE O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO”.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” Bank Spółdzielczy w Łukowie oświadcza, że wprowadza do stosowania przedmiotowe Zasady poprzez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łukowie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Przyjęta przez Bank „Polityka Ładu Korporacyjnego” stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i Klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemówi funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Treść „Polityki Ładu Korporacyjnego” dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

Postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, które w ocenie Banku oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności nie dotyczą Banku to:

  • zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców: zdaniem Banku aktualnie obowiązujące regulacje wewnętrzne w sposób kompleksowy i wystarczający regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli udziałowców Banku. Wprowadzenie zasady stanowiłoby dla Banku znaczne utrudnienia organizacyjne, co wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów wdrożenia takiej technologii,
  • zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi. Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Prawo bankowe,
  • zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców. Nałożenie na udziałowców Banku dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne, głównie z powodu dużej liczby udziałowców Banku, którzy w większości są osobami fizycznymi posiadającymi jeden udział,
  • zasady określone w § 22 ust. 1 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w Zasadach Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 39/2014 Banku Spółdzielczego w Łukowiez dnia 29 grudnia 2014 r. dotyczą głównie Banków funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego, a nie Banku prowadzącego działalność w formie spółdzielni. Tym samym na członków Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, co jest zgodne z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze,
  • zasady określone w § 22 ust. 1 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dot. komitetu audytu oraz komórki audytu. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa (tj. art. 86 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach …) Banki spółdzielcze nie mają obowiązku powoływania komitetu audytu,
  • zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych naryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego” Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 „Zasad Ładu Korporacyjnego”.