Informacja w sprawie zajęć wierzytelności

Szanowni Państwo!


Bank Spółdzielczy w Łukowie uprzejmie informuję, iż od dnia 25 marca 2024 r. zmianie uległ przepis art. 889(2) Kodeksu postępowania cywilnego. Zmienionemu przepisowi nadano brzmienie: "Bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika". Z uwagi na powyższe od dnia 25 marca 2024 r. Bank został zobligowany do niezwłocznego przekazania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym do komornika, a nie jak to było wcześniej, po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Tożsame zmiany zostały wprowadzone w stosunku do administracyjnego organu egzekucyjnego (zmiana art. 80 ust 1 pkt 1 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).