Komunikat

Szanowni Państwo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie informuje, że 6 maja 2021 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łukowie zamykające rok 2020.              

Przybyłych na Zebranie przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Wiesław Grudzień, który następnie otworzył obrady.

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie z działalności Banku i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, podział nadwyżki bilansowej i przeznaczenie jej na wzrost funduszy własnych Banku, uchwalono kierunki rozwoju na 2021 rok,  jak również udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej.

Zebranie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

W przemówieniach kończących obrady, wyrażono słowa uznania dla Zarządu dla Pracowników za osiągane przez Bank od wielu lat dobre wyniki finansowe. Życzono by Bank Spółdzielczy w Łukowie na swojej dalszej drodze z sukcesem działał nie tylko dla siebie, ale i spółdzielczości bankowej. Jednocześnie wyrażono przekonanie, że dalsza współpraca pomiędzy społecznością lokalną a Bankiem Spółdzielczym w Łukowie na pewno będzie przynosić wzajemne korzyści.

Zarząd Banku składa serdeczne podziękowania Przedstawicielom i zaproszonym Gościom za uczestnictwo w Zebraniu, a wszystkim Udziałowcom – członkom Banku oraz Klientom biznesowym za zaufanie oraz wsparcie bez których osiągnięcia Banku byłyby niemożliwe.