PONOWNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE GRUPY CZŁONKOWSKIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie

zawiadamia, że dnia 9 marca 2022r.o godzinie 15 30 

odbędzie się 

w Hotelu  Restauracji President ul. Piłsudskiego 19 Kock

 

PONOWNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

 

w skład której wchodzą Członkowie Banku zamieszkali na terenie Miasta/Gminy Kock i Gminy  Jeziorzany

 

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
 4. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania;
 5. Informacja wyjaśniająca ponowne zebranie Grupy Członkowskiej;
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 r.;
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.;
 8. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2022rok
 9. Informacja Zarządu o realizacji wniosków i uchwał z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;
 10. Informacja Zarządu w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;
 11. Wybór:
 • Komisji Uchwał i Wniosków
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Łukowie;
 1. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i  Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 2. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku w 2021 r. oraz ocena jednostek organizacyjnych Banku działających w 2021 r. na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej.
 3. Zgłoszenie wniosków i postulatów
 4. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawy różne
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku zaprasza członków Banku Spółdzielczego w Łukowie do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej.