Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Łukowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie, zgodnie z zapisami §37 i §38 Statutu Banku, corocznie organizuje Zebrania Grup Członkowskich działających przy Banku, ustalając porządek obrad Zebrań w 2024 roku

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
 4. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.
 7. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2024 rok
 8. Informacja Zarządu o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Banku
 9. Informacja Zarządu w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli
 10. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku w 2023r. oraz ocena jednostek organizacyjnych Banku działających w 2023r. na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej.
 11. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 12. Zgłoszenie wniosków i postulatów
 13. Przyjęcie Uchwał
 14. Sprawy różne
 15. Zakończenie Zebrania.


                                                           Zarząd
                                                          Banku Spółdzielczego w Łukowie

 

Do pobrania: harmonogram Zebrań Grup Członkowskich 2024 r.