Zebranie Przedstawicieli 2023

Szanowni Państwo!

Coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łukowie odbyło się 9 maja 2023r.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci,  zaproszeni Goście, kadra kierownicza Banku.

Przybyłych na Zebranie Przedstawicieli, zaproszonych gości i kadrę kierowniczą Banku przywitał przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Wiesław Grudzień, który następnie otworzył obrady. Obrady prowadzone przez wybranego jednogłośnie Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Pana Marka Kopeć przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Po zatwierdzeniu przedstawionych Sprawozdań, Wniosków, projektów Uchwał,  Zgromadzenie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. W przemówieniach kończących obrady, wyrażono słowa uznania dla Zarządu dla Pracowników za osiągane przez Bank od wielu lat dobre wyniki finansowe. Życzono by Bank Spółdzielczy w Łukowie na swojej dalszej drodze z sukcesem działał nie tylko dla siebie, ale i spółdzielczości bankowej. Jednocześnie wyrażono przekonanie, że dalsza współpraca pomiędzy społecznością lokalną a Bankiem Spółdzielczym w Łukowie na pewno będzie przynosić wzajemne korzyści.

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach odnieśli się również do ważnej w obecnym czasie relacji i  współpracy, na poziomie biznesowym i świadomości ekonomicznej w prowadzonym biznesie. 

DZIĘKUJEMY:

Przedstawicielom Banku i Gościom za czynny  udział i pozytywne przyjęcie przedstawionych materiałów.

Udziałowcom oraz Partnerom biznesowym za ponad 113 – letnie zaufanie i lojalność, życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę, za korzystanie z kolejnych wdrożonych nowoczesnych produktów, aplikacji, konkursów i usług Banku Spółdzielczego w Łukowie bez którego osiągnięcia Banku byłyby niemożliwe.

Pracownikom za aktywną i twórczą pracę w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych i permanentne zaangażowanie w rozwój na przestrzeni 2022 roku, mające  na celu dobro Banku, zrzeszonych członków oraz Partnerów biznesowych

Sukces to dobre relacje

Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUKOWIE
Z NAMI ZAWSZE BLISKO, SOLIDNIE, BEZPIECZNIE!

 ZP 2023 IMG 4418  ZP 2023 IMG 4430