Autopromocja III

autolkata3 www min

 

Warunki założenia lokaty o nazwie „AUTOLOKATA” połączonej z loterią Autopromocja III

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie wprowadza okazjonalną lokatę, zwaną dalej lokatą „AUTOLOKATA”  na następujących warunkach:

- czas trwania lokaty - 12 miesięcy,

- oprocentowanie – 3%,

- minimalna kwota lokaty - 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- każde kolejne 5 tysięcy złotych to dodatkowy los,

- brak kwoty maksymalnej - można posiadać nieograniczoną liczbę kuponów,

- lokatę można zakładać od 03 października 2022 roku do  31 marca 2023 roku,

- aby wziąć udział w losowaniu należy utrzymać lokatę przynajmniej do 16 czerwca 2023 roku,

- lokata jest odnawialna na standardowych warunkach,

- lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

- nie trzeba posiadać u nas konta, aby założyć AUTOLOKATĘ.

 

Warunki udzielenia kredytu o nazwie „AUTOKREDYT” połączonego z loterią Autopromocja III

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie wprowadza okazjonalny kredyt konsumencki, zwany dalej kredytem „AUTOKREDYT”  na następujących warunkach:

 1) Okres składania wniosków i zawierania umów o kredyt „AUTOKREDYT”

      - od 3 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

 2)  Kwota kredytu „AUTOKREDYT” -  od 5.000 zł do 30.000 zł.

 3)  Okres kredytowania - 12 miesięcy.

 4) Oprocentowanie kredytu „AUTOKREDYT” - 3% wg stałej stopy procentowej
      w stosunku rocznym.
                                                                                                                                                                 

 5)  Prowizja od kwoty udzielonego kredytu „AUTOKREDYT” -  5%.

 6)  Sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych – 20,00zł.

 7)  Sposób spłaty rat kredytu i odsetek:

1. raty malejące (równe raty kapitałowe a malejące raty odsetkowe) płatne:

- miesięcznie,

- kwartalnie -  w przypadku Klientów, którzy  posiadają  lokatę terminową „AUTOLOKATA”   w Banku Spółdzielczym w Łukowie,

- rocznie – w przypadku Klientów, których  formą zabezpieczenia kredytu będzie blokada lokaty terminowej „AUTOLOKATA”.

 

2. raty annuitetowe (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatne:

 - miesięcznie,

 - kwartalnie -  w przypadku Klientów, którzy  posiadają  lokatę terminową „AUTOLOKATA” w Banku Spółdzielczym w Łukowie,

 - rocznie – w przypadku Klientów, których  formą zabezpieczenia kredytu będzie blokada lokaty terminowej „AUTOLOKATA”.

 8)  Pozostałe warunki, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi udzielania kredytów/pożyczek dla klientów indywidualnych.

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu „AUTOKREDYT”  na dzień 2022-10-03 wynosi  13.993054%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 10.000 zł, umowę zawartą w dniu 2022-10-03 na okres 12 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości  3,00 % w stosunku rocznym, 12 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 861,66 zł, płatnych każdego pierwszego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu w wysokości 681,31 zł składają się: odsetki w wysokości 161,31 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości  500,00 zł oraz pozostałe koszty (sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 20,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10 681,31 zł. Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy
w Łukowie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą
w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie).

2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych).

3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

REGULAMIN LOTERII