Gwarancje BGK

 

gwarancja

 

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli Kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej, jednak podlega ona monitorowaniu.

Pomoc de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele. Podlega ona sumowaniu i posiada ustalone dopuszczalne pułapy wartości.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 
200 000 EUR lub 100 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (75 miesięcy do 30 czerwca 2022 r.),
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 30 czerwca 2022 r.),
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.)¹.

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy (120 miesięcy do 30 czerwca 2022 r.,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 30 czerwca 2022 r.),
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.)

Możliwe jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku:

 • całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach, o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów.

Warto wiedzieć: gwarancją może być objęty kredyt obrotowy na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów obrotowych lub inwestycyjnych albo może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu kredytu/kredytów inwestycyjnych;

 • linii wielocelowej/wieloproduktowej, gwarancja obejmuje łączną kwotę niespłaconego kapitału kredytu, w tym wykorzystanego w formie dopuszczalnych instrumentów w ramach tej linii.

Uwagi:

 • jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)1,
 • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł (dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis).

Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją de minimis

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:

 • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
 • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • spłatę kredytu/kredytów w Banku Kredytującym lub w innych bankach,
 • kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, np. jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa na karcie, jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych np.:

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

Wyłączenia celowe:

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • inwestycje kapitałowe;
 • zakup instrumentów finansowych;
 • zakup wierzytelności;
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku Kredytującym procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go gwarancją de minimis.

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy na etapie udzielania kredytu i wnioskowania o gwarancję2:

 • nie posiadają wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu w systemie, w którym podlegają weryfikacji przez Bank Kredytujący (np. Bankowy Rejestr, bazy BIK),
 • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
 • wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii "zagrożonej" lub w przypadku której zaistniały dowody utraty wartości zgodnie z MSSF9 i Rekomendacją R KNF, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
 • łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) nie przekracza 3,5 mln zł (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat) przy zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE (informacje w zakładce: Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis na stronie).

Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia sektora MŚP dla firmy

 • mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
 • małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.
 • średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

Wykluczenia branżowe

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

 • pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1),

  komentarz: dotyczy produktów rybołówstwa (produktów pochodzących z połowów w morzu bądź na wodach śródlądowych oraz produktów akwakultury) i dokonywanych na tych produktach czynności przetwórczych wymienionych w rozporządzeniu.
 • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,

  komentarz: środki z kredytu nie mogą finansować produkcji pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub hodowlą (np. zboża, bydła).
 • pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą,
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym,
 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów.

Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji

Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu (80 proc. kwoty kredytu do 30 czerwca 2022 r.), nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł.

Maksymalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy

W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Według definicji UE pod pojęciem jednego przedsiębiorcy należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, w tym Kredytobiorcę, którzy są ze sobą powiązani co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorcy większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
b) przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorcy,
c) przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,
d) przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innym przedsiębiorcy lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy pozostający w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej, za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorców, również są uznawani za jednego przedsiębiorcę.

Ważnym aspektem przy określaniu wartości pomocy de minimis jest sytuacja, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot. Wtedy do określenia łącznej wartości pomocy należy uwzględnić pomoc de minimis otrzymaną przez połączone podmioty lub przejęty podmiot.

W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Kredytobiorcę pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Kredytobiorca z niej skorzystał, tzn. o ile Kredytobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana.

Jeżeli taki podział (przypisanie działalności) jest niemożliwy przy obliczaniu wartości pomocy de minimis, z której skorzystał już Kredytobiorca uwzględnia się pomoc w kwocie proporcjonalnej do wartości księgowej jego kapitału podstawowego, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.

Ekwiwalent dotacji brutto

Wartość gwarancji de minimis jest przeliczana na ekwiwalent dotacji brutto.

Uznaje się, że gwarancja stanowi ekwiwalent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy gdy:

a) gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 750 000 EUR) a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat,
b) gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat;

Wartość pomocy de minimis w stosunku do kwoty otrzymanej gwarancji można wyliczyć korzystając z Kalkulatora

 ue

GWARANCJE FG POIR – BIZNESMAX

 

 • Zakres gwarancji - 80 proc. kwoty kredytu
 • Brak prowizji za udzielenie gwarancji
 • Maksymalna kwota gwarancji - 2,5 mln euro
 • Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK - weksel in blanco
 • 20 lat okresu gwarancji z zastrzeżeniem kredytu odnawialnego: 39 mc-y
 • Forma pomocy publicznej - pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym.

W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19, gwarancja może również objąć kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 tj. obrotowy odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją udzielony do 30 czerwca 2022 r. Taka gwarancja stanowi pomoc de minimis.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji? 

 • bezpłatne korzystanie z gwarancji;
 • finansowanie kosztów w kwotach brutto (VAT);
 • finansowanie bieżącej działalności oraz płynności finansowej jako odpowiedź na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19;
 • obniżenie kosztu kredytu i zwiększenie zdolności kredytowej na skutek zwrotu części zapłaconych odsetek;
 • ułatwienie w dostępie do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
 • możliwe jest finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20 proc. wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od Kredytobiorcy) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej lub zakończonej inwestycji (do 50 proc. wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od Kredytobiorcy);
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10 proc. wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od Kredytobiorcy);
 • możliwość finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym;
 • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:
  - niższa marża,
  - niższa prowizja za udzielenie kredytu,
  - rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,
  - karencja w spłacie zadłużenia,
  - udostępnienie większej kwoty kredytu;
 • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji;
 • łatwiejszy sposób otrzymania pomocy w porównaniu do pomocy publicznej udzielanej w formie dotacji - szybka ścieżka decyzyjna (wniosek o gwarancję oceniany jednocześnie z wnioskiem o kredyt), nabór wniosków w trybie ciągłym (tj. bez wyznaczenia określonych terminów i stosowania trybu konkursowego typowego dla projektów unijnych), prosta ocena merytoryczna projektu - brak paneli ekspertów);
 • wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK.

 

ue bgk 

 

GWARANCJE AGRO (FGR)

Podstawowe warunki gwarancji

 • Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty kredytu
 • Wysokość prowizji - 0 proc. kwoty gwarancji
 • Okres gwarancji - kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy, kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
 • Rodzaje pomocy publicznej - pomoc de minimis albo pomoc publiczna
 • Maksymalna kwota gwarancji - 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca)

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest:

 • rolnikiem albo
 • przetwórcą produktów rolnych, albo
 • przetwórcą produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:

 • udzielania nowego kredytu,
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 • podwyższenia limitu kredytu.