Ogłoszenie o Pracę

Pracownik ochrony

Bank Spółdzielczy w Łukowie zatrudni na umowę o pracę na zastępstwo, osobę na stanowisko Pracownika ochrony osób i mienia. Kandydaci powinni być wpisani na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy  z bronią obiektową. 

Osoby zainteresowane ofertą Banku Spółdzielczego w Łukowie prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  lub w siedzibie Banku Spółdzielczego w Łukowie , Łuków ul. Chopina 5

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Bank Spółdzielczy w Łukowie, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Łukowie z siedzibą
w Łukowie, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

  • adres: Łuków, ul. Chopina 5, p-ta 21-400 Łuków,
  • adres e-mail: ,
  • telefon: 25 798 26 70.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym w Banku INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH, poprzez adres e-mail:  lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, adres banku ul. Chopina 5, p-ta 21-400 Łuków). Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej: www.bslukow.pl i na tablicy ogłoszeń Banku.

Bank przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

- rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO);

- archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z zatrudnieniem (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);

Dokumentację rekrutacyjną możemy archiwizować nie dłużej niż 10 lat, czyli tak długo, jak długo przedawniają się jakiekolwiek roszczenia mogące być kierowane do pracodawcy w związku z procesem rekrutacyjnym. Celem przechowywania takich dokumentów jest wyłącznie ich archiwizacja i mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dokumentację pracowniczą możemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Bank informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - w art. 18 RODO);

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO

* od 25 maja 2018 właściwym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych do celów rekrutacji i zatrudnienia ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz zatrudnienia przez Bank.

Bardzo prosimy o składanie ofert, dziękujemy za złożenie, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zapewniamy poufność w procesie rekrutacji.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Łukowie