Zaproszenie do składania ofert

Łuków, 13 czerwca 2023r

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie usługi w zakresie robót budowlanych dla potrzeb remontu budynku Filii Banku w Jeziorzanach

(adres: Jeziorzany ul. Rynek 29)

Zakres prac: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia

Wymagania: posiadanie wiedzy i doświadczenia dotyczących zakresu wykonywanych prac remontowych

Miejsce i termin składania ofert:

  • Centrala Banku Spółdzielczego w Łukowie Łuków ul. Chopina 5 (sekretariat)

  • Oddział Banku w Kocku Kock ul. Jana Pawła II 35

  • Filia w Jeziorzanach Jeziorzany ul Rynek 29

Oferty powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2023r do godz. 1500 w zamkniętej kopercie.

Termin powiadomienia o wyborze oferty: do 30 czerwca 2023r

Termin rozpoczęcia prac: do 20 lipca 2023r

W razie pytań zapraszamy do kontaktu osobistego w centrali Banku: Łuków ul. Chopina 5 lub telefonicznie: 25 798 26 70

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Przedmiar robót

Załącznik nr 3: Wzór umowy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie