Autopromocja IV

autolkata3 www min

 

Warunki założenia lokaty o nazwie „AUTOLOKATA" połączonej z loterią Autopromocja IV
Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie wprowadza okazjonalną lokatę, zwaną dalej lokatą „AUTOLOKATA"  na następujących warunkach:
- czas trwania lokaty - 12 miesięcy,
- oprocentowanie:
   - 4%  dla lokat zawartych do 31 października 2023 roku;
   - 3,5% dla lokat zawartych od 01 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku,
- minimalna kwota lokaty - 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),
- każde kolejne 5 tysięcy złotych to dodatkowy los,
- brak kwoty maksymalnej - można posiadać nieograniczoną liczbę kuponów,
- lokatę można zakładać od 03 lipca 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku,
- aby wziąć udział w losowaniu należy utrzymać lokatę przynajmniej do 14 czerwca 2024 roku,
- lokata jest odnawialna na standardowych warunkach,
- lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
- nie trzeba posiadać u nas konta, aby założyć AUTOLOKATĘ.

Warunki udzielenia kredytu o nazwie „AUTOKREDYT" połączonego z loterią Autopromocja IV
Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowie wprowadza okazjonalny kredyt konsumencki, zwany dalej kredytem „AUTOKREDYT"  na następujących warunkach:
 1) Okres składania wniosków i zawierania umów o kredyt „AUTOKREDYT"
      - od 03 lipca 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.
 2)  Kwota kredytu „AUTOKREDYT" -  od 5.000 zł do 30.000 zł.
 3)  Okres kredytowania - 12 miesięcy.
 4) Oprocentowanie kredytu „AUTOKREDYT" – 3,5% wg stałej stopy procentowej w stosunku rocznym.
 5)  Prowizja od kwoty udzielonego kredytu „AUTOKREDYT" -  2 %.
 6) Opłata przygotowawcza – 30,00zł; sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych – 20,00zł.
 7)  Sposób spłaty rat kredytu i odsetek:
1. raty malejące (równe raty kapitałowe a malejące raty odsetkowe) płatne:
- miesięcznie,
- kwartalnie -  w przypadku Klientów, którzy  posiadają  lokatę terminową „AUTOLOKATA"   w Banku Spółdzielczym w Łukowie,
- rocznie – w przypadku Klientów, których  formą zabezpieczenia kredytu będzie blokada lokaty terminowej „AUTOLOKATA".
2. raty annuitetowe (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatne:
 - miesięcznie,
 - kwartalnie -  w przypadku Klientów, którzy  posiadają  lokatę terminową „AUTOLOKATA" w Banku Spółdzielczym w Łukowie,
 - rocznie – w przypadku Klientów, których  formą zabezpieczenia kredytu będzie blokada lokaty terminowej „AUTOLOKATA".
 8)  Pozostałe warunki, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi udzielania kredytów/pożyczek dla klientów indywidualnych.

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu AUTOKREDYT w na dzień 2023-07-03 wynosi 8,3119 %.  Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wysokości 30 000,00 zł, umowę zawartą w dniu 2023-07-03 na okres 12 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości  3,50 % w stosunku rocznym, 12 rat malejących z najwyższą ratą w wysokości 2 540,27 zł, płatnych każdego piętnastego roboczego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu w wysokości 1 169,47 zł składają się: odsetki w wysokości  519,47 zł,  opłata przygotowawcza 30 zł, prowizja 600 zł oraz koszty (sprawdzenie wiarygodności Kredytobiorcy w zewnętrznych bazach danych ) w wysokości 20 zł.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 31 169,47 zł.
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą
w  całości  i  w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie).
2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych).
3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

REGULAMIN LOTERII

POZWOLENIE